Pályázatírás Budapest: GINOP - 5.1.7 - 17

2017\10\23

GINOP - 5.1.7 - 17 Széchenyi 2020, társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

Kiváló Partnerünk:

GINOP - 5.1.7 - 17 Széchenyi 2020

 

Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése foglalkoztatási potenciáljának megerősítése.

Olyan támogatási kérelmek nyerhetnek támogatást egyszerűsített eljárásrendben, amelyek rendelkeznek az IFKA Nonprofit Kft.által a GINOP 5.1.2-16 kiemelt projektben kiadott tanúsítvánnyal a projektterv társadalmi hasznosságáról és a üzleti életképességéről.

 Tel: +36706019805

sikeres pályázatírás GINOP - 5.1.7 - 17 Széchenyi 2020

 Rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd Ft.

 Vissza nem térítendő támogatás összege: min. 7,5 M Ft és max. 250 M Ft.

 A támogatási kérelmek a benyújtása: 2017. szept.. –252018. szept. 3. között lehetséges

Újdonságok és továbbvitt tapasztalatok a korábbi konstrukciókhoz képest:

6,5 millió forint helyett 7,5, illetve 8,5 millió (szvz, vagy komplex) forint/fő támogatás;

kapcsolódás a GINOP-8.8.1 Foglalkoztatás ösztönzése célú hiteltermékhez;

15 millió forint támogatási igény, helyett 25 millió forint – pl. 3.1.2.1 projektmenedzsment;

előkészítési tevékenység bővült – piackutatás, szükségletfelméréssel;

szakmai megvalósítók tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése;

kötelező vállalások: árbevétel növekedése nem kötelező elvárás -> fenntartása a cél;

támogatást igénylők köre: 3 hónap a határidő a minősítés után, „csak” 1 lezárt üzleti év.

Támogatást igénylők köre

1. a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és - szükség esetén - felkészítési folyamatán résztvettek, és a kiemelt projekt által kiadott minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 3 hónapon belül benyújtják,

 2. rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel – kivétel szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztend ő járásban megvalósuló projekt,

 3. amelyek mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

A teljes GINOP - 5.1.7 - 17 Széchenyi 2020 dokumentot itt letöltheti:

PDF: GINOP - 5.1.7 - 17 Széchenyi 2020

 

WORD: GINOP - 5.1.7 - 17 Széchenyi 2020

 

GINOP - 5.1.7 - 17 Széchenyi 2020 Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Választható támogatható tevékenységek

 

Célcsoporttag – új munkavállaló

 

Előkészítési tevékenység

Piacra jutás támogatása

Termék/szolgáltatás bővítés, fejlesztés

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

 

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot meghaladó

 

Szakmai működés fejlesztése

támogatási igény esetében

Tréningek a célcsoport felkészítésére,

mobilizálására, motiválására

Képzés

Szemléletformálást segít ő helyi akciók

Megváltozott munkaképességű új

munkavállalóhoz kapcsolódó tevékenységek

Projekt menedzsment

Honlapfejlesztés

 

Lap teteje a sikeres pályázatírás GINOP - 5.1.7 - 17 Széchenyi 2020 oldalról

 

 

Célcsoport foglalkoztatása - 1

 

a) Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása

célcsoporttag: álláskeres ő (16-64 éves);

minimum 1 nyolc órás;

az újonnan foglalkoztatott munkavállalók 50%-ának hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkaképességű álláskereső

Felhívás keretében hátrányos helyzetű személynek számít az az álláskereső, aki a megelőző 6 hónapban folyamatosan nyilvántartott vagy nyilvántartása közfoglalkoztatás miatt szünetel, vagy alacsony iskolai végzettségű, vagy nem töltötte be a 25. életévét, vagy betöltötte az 50. életévét, vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően a munkaerőpiacra jelen projekt keretében tér vissza.

Célcsoporttag foglalkoztatása - 2

támogatás összege nem haladhatja meg az újonnan teremtett munkahelyeken 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagonként a maximum 7.500.000 forintot – SZVZ és komplex

programmal fejlesztendő járásokban 8.500.000 forintot;

• a célcsoport tagok foglalkoztatásának ideje 6 hónap maximális 18 hónap + megegyező idejű továbbfoglalkoztatás (kivétel hátrányos helyzetű munkavállaló);

Célcsoporttag foglalkoztatása - 3

Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása elszámolható költség

a havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás alatt el kell érnie a mindenkori bérminimum vagy garantált bérminimumot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 240.000 forintot;

ha a támogatást igénylő a munkavállaló részére a maximálisan támogathatónál magasabb bért fizet a támogatással érintett időszakban, úgy a támogatási kérelemben vállalnia kell az előírt továbbfoglalkoztatás során is a magasabb bér kifizetését;

elszámolható: bér + járulék, személyi jellegű költségek; megváltozott munkaképességű munkavállalók esetén utazási, szállítási költség, rehabilitációjára fordított órák bérköltsége.

Piacra jutás

Piacra jutás támogatása

piaci megjelenés(vásárokon, kiállításokon való részvétel),

piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,

marketingeszközök elkészítése, beszerzése,

szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.

 Legalább egy kötelező ezek közül!

Piacra jutás

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

A projekt tevékenységéhez kapcsolódó, nem a kötelező kommunikációs tevékenységek költségei

marketingeszközök fejlesztése, elkészítése;

vásárokon, kiállításokon való részvétel; - beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

marketing tanácsadás;

piackutatás;

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási költségek

Kötelező nyilvánosság, projekt menedzsment

 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint

elszámolható: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint

 

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében

 

• a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

elszámolható: projektmenedzsment költség – személyi jellegű költségek,

 útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, megbízási díj, vállalkozási

jogviszony, egyéb költség,

Projekt menedzsment - 2

 Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

25 millió forint alatt
25 millió forint felett
alatt választható
felett kötelező


Projektmenedzser felsőfokú végz. 3 év
Pénzügyi vezető középfokú végz. 3 év
Pénzügyi vezető felsőfokú végz. 3 év
kijelölés, rendelkezésre állás
munkavégzésre irányuló jogviszonyban

elszámolható költségek köre 5.5 c) pont alapján

Költségtípus aránya: projekt előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása projektmenedzsment – 8,5%

Projekt menedzsment - 2

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek kapcsán elszámolható költségek

projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

bérköltség (munkaviszony);

megbízási díj;

a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség , amennyiben munkaviszony keretében valósul meg

projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja;

megbízási díj;

• vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kikötésével;

egyéb projektmenedzsment költség

anyag és kis értékű eszközbeszerzések

Termék/szolgáltatás bővítés, fejlesztés

Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés

szakmai megvalósító foglalkoztatása ,

a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,

eszközbeszerzés : társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,

információs technológia-fejlesztés: új hardver, új munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése, szoftver

 Elszámolható költségek:

• projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége

egyéb szakértői szolgáltatás költségei

eszközbeszerzés költségei, indokolt beszerzések

Immateriális javak beszerzésének költségei

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű infrastrukturális és ingatlan beruházás.

A fejlesztés csak a támogatási kérelem megvalósítási helyszínének megjelölt ingatlanon történhet.

Akadálymenetesítésesetében a támogatási kérelemhez csatolni kell a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki, vagy szakértői igazolást

Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell jogerős építési engedéllyel, illetve a záró kifizetési igénylés benyújtásáig a használatbavételi és szükséges szakhatósági engedélyekkel

Költségarány max. 50%.

Képzés - 1

Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele

fejlesztéssel összefügg ő képzések, továbbképzésekcélcsoport tagok

részére,

új munkavállalók, és munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére

a képzésekbe bevont személyek száma nem haladhatja meg az újonnan felvett munkavállalók számának 150%-át

kizárólag a feln őttképzési jogszabályok által el őírt engedélyezett képzés támogatható, mely a vállalkozás fejlesztend ő tevékenységéhez kapcsolódik

a képzésnek a projekt megvalósítási időszaka alatt be kell fejeződnie.

Képzés - 2

Kapcsolódó költségek:

képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége;

képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége;

a résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálatának költsége;

képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja;

tananyag beszerzésének költsége;

vizsgadíj, bizonyítvány kiállításának díja.

A képzésekre elszámolható összeg a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kiadott miniszteri közleményben meghatározott normat ívát nem haladhatja meg. Elméleti képzés esetén: 455 Ft/fő/óra, gyakorlati képzés esetén: 900 Ft/fő/óra - jelenleg

A képzés költsége abban az esetben számolható el, ha sikeres, befejezett, azaz a képzésen résztvevő tanúsítványt vagy bizonyítványt szerez.

Szakmai működés fejlesztése - 1

Szakmai működés fejlesztése:

szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

szakmai megvalósítók tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése

fejlesztő, standardizáló tevékenységek,

társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,

tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok

bevezetése és tanúsíttatása

Szakmai megvalósító foglalkoztatása - 1

Szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keret ében

Tevékenységek:

Piacra jutás támogatása

Termék/szolgáltatásb ővítés, fejlesztés

Szakmai működés fejlesztése

 

Elvárások:

az adott projekt keretében foglalkoztatott célcsoporttagok foglalkoztatásához szakmai tevékenységével járul hozzá, (pl. marketing ügyintéző, közösségfejlesztő, üzemvezető, boltvezető, rendszergazda).

legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen, ezt önéletrajz sablon kitöltésével szükséges igazolnia.

Szakmai megvalósító foglalkoztatása - 2

Szakmai megvalósító foglalkoztatása kapcsán elszámolható költség

A szakmai megvalósító esetében a támogatás mértéke személyenként, teljes munkaidő esetén havi bruttó 400.000 Ft maximum, vagy ennek időarányos összege:

bérköltség (munkaviszony);

munkáltatót terhelő adók és járulékok

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

Költségarány max. 30 százalék

Előkészítés

Projekt előkészítés tevékenységei és költségei:

Közbeszerzés költsége

közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleérte a közbeszerzési szakértő igénybevételét.

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége

szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és
tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgál tatási díj);

szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás;

szükségletfelmérés, piackutatás.

Célcsoport felkészítése, szolgáltatások

 

Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Szemléletformálás

Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül

az aktív állampolgárság,társadalmi felelősségvállalás megerősítése

társadalmi vállalkozásprojektben kitűzött céljaival és
tevékenységeivel összefüggő társadalmi hatásmérés,

erősítése a szervezet helyi beágyazottságát,

összes elszámolható költség maximum 5%-a, de legfeljebb 2.000.000,- Ft.

Elszámolható költség:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

Képzéshez kapcsolódó költségek

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Megváltozott munkaképességű foglalkozatása

 

Megváltozott munkaképességű foglalkozatása

új munkavállalók foglalkoztatása,

képzések,

átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,

a munkahely akadálymentesítéséhez infrastrukturális és ingatlan beruházás,

rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,

megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Elszámolható költség: célcsoport személyi jellegű ráfordításai, képzéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés költségei, egyéb szakértői szolgáltatás költségei, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség, képzéshez kapcsolódó költségek

Honlapfejlesztés

 

 

Honlapfejlesztés

domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés (a tevékenységek kizárólag együtt támogathatóak) honlappal még nem rendelkező támogatást igénylő esetében,

honlap fejlesztése honlappal rendelkező támogatást igényl ő esetében.

 

Elszámolható költségek: Immateriális javak beszerzé sének költségei

domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhe ly díja (maximum bruttó 40 000 Ft);

honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást) (maximum bruttó 200.000 Ft).

Általány alapú elszámolás

 

 

 

 

 

 

Általános (rezsi) költségek és a
Kötelez
ő nyilvánosság biztosításának
költségek csak átalány alapú
elszámolásként
nyújthatóak b e a
szakmai megvalósításában közvetlenül
közrem
űköd ő munkatársak
személyi jellegű ráfordításainak 15%-a erejéig.

 

Támogatás jogcíme

 

 

Támogatás jogcíme, támogatás mértéke Támogathatóékenységtv

Csekély összeg ű támogatás (100 %) Minden tevékenység (kivéve 3.1.2.2. bc), bd), c),

ahol 90%)

Hátrányos helyzet ű munkavállaló felvételéhez Célcsoporttag- új munkavállaló foglalkoztatása

bértámogatás formájában nyújtott támogatás (50

%)

Képzési támogatás (50-70 %) Célcsoporttag vagy szakma i megvalósító képzése

 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló Célcsoporttag- új munkavállaló foglalkoztatása, ha

foglalkoztatásához bértámogatás formájában megváltozott munkaképességű

nyújtott támogatás (75 %)

Megváltozott munkaképességű munkavállaló Eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan

foglalkoztatásával járó többletköltség beruházás, ha megváltozott munkaképesség ű

ellentételezéséhez nyújtott támogatás (100 %)

Regionális beruházási támogatás (25-70%) A munkahely (ek) kialakításához, a munkavégzés

ellátásához infrastrukturális és ingatlan beruházás
Kötelez ő vállalások - 1

Vállalás
Célérték
Célérték elérés
Igazolás módja

időpontja

Átlagos statisztikai állományi
benyújtást megel őző

létszám megbontva az alábbiak
4 hónap átlagos

szerint:
statisztikai állományi
a projekt fizikai

a) Átlagos statisztikai állományi
létszámának értéke +

NAV bevallás

befejezése

létszám – nő
teremtett

b) Átlagos statisztikai állományi
munkahelyek száma

létszám – férfi
(amely minimum 1 fő)

Éves átlagos statisztikai állományi

létszám megbontva az alábbiak

a projekt fizikai

szerint:

KSH
a) Éves átlagos statisztikai
tájékoztatási adat
befejezését követő év 

adatszolgáltatás
állományi létszám ő–n

végéig

b) Éves átlagos statisztikai

állományi létszám – férfi

Újonnan felvett célcsoporttagok

közül a felhívás 5. lábjegyzetében
minimum az újonnan

meghatározott hátrányos helyzűekt felvett
a projekt fizikai

és/vagy megváltozott
célcsoporttagok 50

nyilatkozat

befejezése

munkaképességű munkavállalók
%-a 

aránya (legalább kétő fesetén)

Kötelez ő vállalások - 2

Vállalás
Célérték
Célérték elérésőpontjaid
Igazolás módja
Képzést eredményesen elvégzettek

felnőttképzési
száma képzés esetén megbontva az

szerződés,
alábbiak szerint:
tájékoztatási

a) Képzést eredményesen

a projekt fizikai befejezése
tanúsítvány, oklevél,

adat

elvégzettek száma – nő

bizonyítvány,

b) Képzést eredményesen

látogatási igazolás
elvégzettek száma – férfi

Projekt keretében értékesítésre

fejlesztett termékek/szolgáltatások minimum 1 db
a projekt fizikai befejezése
záró beszámoló
száma

A szervezet éves árbevételének

a projekt fizikai befejezését

célérték nélkül
követő első teljes lezárt
NAV bevallás
fenntartása

üzleti év

Indikátorok

Indikátor
Célérték
Célérték elérés

időpontja
A támogatott társadalmi vállalkozások által
projekt fizikai

befejezése
teremtett munkahelyek száma
min. 1 db

Mérföldk ő 

Mérföldk ő megnevezése
Eredmény

Legkésőbbi teljesítési időpont
Új munkavállalók
Foglalkoztatottak
A projekt megkezdését követő
alkalmazása
számának
nettó
150. nap, vagy a beruházás

növekedése

befejezését követő 60. nap, de

legkésőbb a projekt fizikai

megvalósításának hónapszáma

mínusz a legutolsóként felvett

munkavállaló foglalkoztatásának

hónapszáma
Piacra jutást támogató
A projekt keretében
projekt fizikai befejezése
tevékenység
tervezet

megvalósulása
tevékenységek

megvalósulása

Megvalósítás id őtartama

Megkezdése:

A GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – ki emelt projekt keretében kiadott megfelelőségi nyilatkozat/ minősítő tanúsítvány kiállításának id őpontját nem el őzheti meg a támogatási kérelem benyújtásának id őpontja.

Időtartama:

Minimum 12, maximum 36 hónap. 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie

2022. Június 30-ig. 

Köszönöm a

figyelmet!

Kiváló partnerünk:

Budapest chiptuning videók

Autó alkatrész webáruház

Autó alkatrész webáruház

pályázatírás alkatrész chiptuning autóalkatrész ginop-5.1.7-17 sikeres pályázatírás társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

2017\10\17

Sikerdíjas pályázatírás Budapesten, vidéki projektek teljeskörű bonyolítása

sikerdíjas pályázatírás

 

Sikerdíjas pályázatírás: Budapesti cégek vidéki pályázatainak teljeskörű menedzselését vállaljuk.

 

Érdeklődjön a +36706019805  telefonszámon.

 

Pályázati forrásból fejlesztené vállalkozását/intézményét?

Vegye igénybe sikerdíjas pályázatírás szolgáltatásunkat!

Az online marketing 101 tapasztalt pályázatíró csapata a Széchenyi 2020 program keretében megjelenő uniós pályázatokhoz, valamint egyéb, hazai kiírású pályázatokhoz nyújtja pályázatírás szolgáltatását, jellemzően sikerdíj ellenében, így Ön csak akkor fizet, ha nyert. Külön pályázatírói díjat a sikerdíjas pályázatírás szolgáltatásért nem számolunk fel.

Cégünk több mint hat éve segíti ügyfeleit az uniós pályázati források hatékony felhasználásában, jellemzően nem csupán egy pályázati projekt erejéig, hanem olyan pályázatíró partnerként, amely komplex módon támogatja ügyfelei fejlesztéseit.
Eddigi eredményeink:Sikerdíjas pályázatírás - minden Széchenyi 2020 progarm pályázathoz

több mint 700 kiszolgált ügyfél
1000 sikeres fejlesztési projekt
közel 15 milliárd forint megnyert pályázati támogatásból

Sikerdíjas pályázatírás a Széchenyi 2020 program uniós pályázataihoz is…

A Széchenyi 2020 program számtalan kiváló lehetőséget biztosít fejlesztéseik finanszírozására a hazai kis-, és középvállalkozások, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, önkormányzatok, valamint egyházi- és egyéb fenntartású intézmények számára. Az sikerdíjas pályázatírás szolgáltatás célja, hogy ügyfeleink számára ezeket a pályázati forrásokat hozzáférhetővé tegyük fejlesztési projektjeik finanszírozásához.
Mit kínálunk a sikerdíjas pályázatírás területén?

A sikerdíjas pályázatírás keretében előkészítjük és összeállítjuk a – gyakran több száz oldalas – pályázati dokumentációt, biztosítjuk közgazdasági, pénzügyi és egyéb szakemberek közreműködését a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, illetve az adott projekt pénzügyi és szakmai tervezetének összeállításához.
Sikerdíjas pályázatírás a Széchenyi 2020 program alábbi fejlesztési területein:

Humánerőforrás-fejlesztés

munkahelyi képzések
foglalkoztatás támogatása
szervezetfejlesztés
szemléletformáló programok
rugalmas munkahelyek

TechnológiafejlesztésSikerdíjas pályázatírás A-tól Z-ig

eszközbeszerezés
ingatlanfejlesztés
hardver-szoftver beszerzés
vállalatirányítási rendszer bevezetés

Infrastruktúrafejlesztés

telephelyfejlesztés
eszközbeszerezés
ingatlanfejlesztés
ingatlanvásárlás

Marketing

online megjelenés
piacra jutás

Energetikai fejlesztések

hűtés-fűtés korszerűsítés
utólagos hőszigetelés

Kutatásfejlesztés

vállalati innováció
piacorientált K+F

Az uniós pályázatírás részeként, már nem sikerdíjas rendszerben biztosítjuk a komplexebb hatástanulmányok, -vizsgálatok elkészítését, amelyek eredményei vállalkozása/intézménye számára a pályázatoktól függetlenül is hasznosíthatóak:

Megvalósíthatósági tanulmány (MT)
Üzleti terv és költség-haszon elemzés
Hasznosítási tanulmány és hatékonyság vizsgálat
Marketing terv és piacelemzés
Környezeti hatásvizsgálat és -hatástanulmány
Koncepcióterv és magstratégia
Közbeszerzési szabályzat

Szeretne minden fejlesztési lehetőséget kihasználni az uniós pályázatok területén?
Jelentkezzen nálunk, és bízza fejlesztései finanszírozását a GKF Development Kft. pályázatíró csapatára!

Aktuális pályázatok
Pályázni szeretnék
Kérdezze tanácsadónkat

 

Szőnyegtisztítás Budapest, keresőoptimalizálás Budapest

szőnyegtisztítás szőnyegtisztító szőnyegtisztítás Budapest szőnyegtisztítás, kárpittisztítás szőnyegtisztítás árak keresőoptimalizálás keresőoptimalizálás Budapest

keresőoptimalizálás, budapest

Szőnyegtisztítás Budapest, keresőoptimalizálás Budapest